اطلاعيه ها

  آگهي مناقصه امور خدمات و پشتيباني شبكه سال 1397
  1397/02/11

  مناقصه گران جهت دانلود اسناد و شركت در مناقصه از طريق سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.

  آگهي مناقصه امور خدمات آگهي مناقصه پشتيباني شبكه

  آگهي تجديد مناقصه امور خدمات و پشتيباني شبكه

  Powered by Tetis PORTAL