تاريخ بروزرساني :
1397/10/24 9:46:31
دهمين جلسه كارگروه پيمان وترويج ضوابط فني در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد.

آخرين اخبار

نهمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه وپنجاه ويكمين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور رياست محترم سازمان ، استاندار محترم ،معاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه ونمايندگان محترم ومديران دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد.

برگزاري يكصدوسي ويكمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي

احراز پايينترين نرخ بيكاري استان سمنان در سطح كشور - پاييز 97

برگزاري چهل وچهارمين جلسه شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي با حضور استاندار محترم ورياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي

سازمان برنامه و بودجه كشور
نظام فني و اجرايي
سازمان اداري استخدامي
سازمان ملي بهره وري
مركز آمار
سامانه آموزش و پژوهش
فرابر
كارمند ايران
ساجات
ستاد
نظارت 4
ساترا
Powered by Tetis PORTAL