برگزاري اولين نشست مشترك كميته اصلي پدافند با روسا و دبيران كميته‌هاي فرعي پدافند غير عامل استانها با حضور رياست محترم سازمان

برگزاري اولين جلسه كميته پدافند غير عامل سازمان

برگزاري جلسه كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري سازمان با حضور اعضاء محترم

جلسه بررسي راهكارهاي فني در خصوص سامانه مكاتبات اداري سازمان اداري استخدامي كشور بصورت ويدئو كنفرانس در سازمان

پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات
سامانه اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق
سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي
سامانه ارسال صورت معاملات
ستاد
Powered by Tetis PORTAL