برگزاري دومين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي با حضور اعضاي شوراي اقامه نماز

برگزاري جلسه ويدئو كنفرانس نشست كميته بازرسي وارزيابي ستاد استاني مبارزه با كرونا با حضور مسئول امور پشتيباني سازمان

برگزاري جلسه هماهنگي وبررسي بسترهاي پياده سازي SDI در سطح استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

برگزاري نشست تخصصي تحت عنوان دوركاري در نظام اداري، الزامات و چالش ها

پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات
سامانه اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق
سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي
سامانه ارسال صورت معاملات
ستاد
Powered by Tetis PORTAL