9 مهر 1397 16:26:44
جلسه رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي ونماينده محترم سمنان سرخه ومهديشهر در مجلس شوراي اسلامي با رياست محترم سازمان برنامه وبودجه كشور جناب آقاي دكترنوبخت

جلسه بحث وبررسي مصوبات سفررياست جمهوري به استان وانتقال آب درياي خزر با حضور رياست محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكي، نماينده محترم شهرستانهاي سمنان سرخه ومهديشهر در مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر همتي با رياست محترم سازمان برنامه وبودجه كشور جناب آقاي دكترنوبخت در دفتر ايشان برگزار شد.