5 تير 1397 10:47:58
جلسه بررسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي

جلسه بررسي شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي

جلسه بررسي نتايج اوليه شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي با رياست جناب آقاي تبيانيان معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با حضور ارزيابان سازمان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان  از تاريخ 97/04/05 لغايت 97/04/17 برگزار مي گردد .

در جلسات فوق كه براساس زمانبندي ارائه شده انجام مي گيرد نمايندگان دستگاه هاي اجرايي درزمينه ي شاخص هاي ارزيابي نسبت به ارائه مستندات تكميلي اقدام و ارزيابان با ارائه مستندات جديد بررسي لازم درزمينه شاخص ها ارزيابي را انجام مي دهند.