22 دي 1396 7:56:14
ميز خدمت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

 

 

دستور العمل هاي ميز خدمت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

 •  
 • بخشنامه رئيس جمهور در خصوص ميز خدمت
 • دستورالعمل ميز خدمت
 •      نامه
 • راهنماي شماره 1 مميزي ميز خدمت
 •     فايل 1
 •     فايل 2
 •     فايل 3
 •     فايل 4
 • راهنماي شماره 2 روش استقرار
 •    نامه
 • سوالات مربوط به ميز خدمت
 •  

  ميز خدمت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
 • ۱۰۰۱۱۷۱۱۰۰۰   تنظيم بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي و تدوين لايحه بودجه
 • ۱۰۰۱۱۷۱۲۰۰۰   مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه‌هاي اجرايي
 • ۱۰۰۱۱۷۱۳۰۰۰   تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي
 • ۱۰۰۱۱۷۱۴۰۰۰   نظارت بر عمليات عمراني در كشور
 • ۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰   ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين
 • ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰   تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان  
 • ۱۰۰۱۱۷۲۱۰۰۰   نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي
 • ۱۰۰۱۱۷۲۳۰۰۰   نظارت بر اعتبارات تخصيصي پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني رييس جمهور 
 • ۱۰۰۱۱۷۲۴۰۰۰   اطلاع‌رساني پروژه‌هاي مشاركتي عمومي و خصوصي در طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساخت
 • ۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۰    نظارت بر پروژه‌هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه‌اي 
 • ۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰    تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي)  
 • ۱۰۰۳۱۱۰۳۰۰۰    تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي
 • ۱۰۰۳۱۱۰۶۰۰۰    تجميع اسناد، مدارك داده ها و اطلاعات آماري و ارائه در قالب شبكه ملي آمار
 • ۱۰۰۵۱۱۰۸۰۰۰    راهبري و هماهنگي انجام پژوهشهاي كاربردي و مشاوره اي در نظام اداري 
 • ۱۸۰۵۱۱۰۹۰۰۰    برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
 • ۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰    احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
 • ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰   تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان   (ساجات)    (ساجار)

 • Powered by Tetis PORTAL