J
I
K
A
B
يكشنبه 30 شهريور 1399
13 مهر 1398 14:24:33
شاخص قيمت مصرف كننده (شهريور ماه) به تفكيك استان منتشر شد.

شاخص قيمت مصرف كننده (شهريور ماه) به تفكيك استان منتشر شد كه به شرح ذيل مي باشد:
در شهريور ماه 1398 نرخ تورم 12 ماه در كل كشور برابر 42/7 است، كه به ترتيب براي دو گروه عمده خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات و كالاهاي غير خوراكي و خدمات برابر با 63/5 و 34/4 مي باشد.
در گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات بيشترين نرخ تورم مربوط به استان بوشهر برابر با 77/8 و كمترين نرخ تورم مربوط به استان زنجان برابر 52/9 مي باشد.
در گروه كالاهاي غير خوراكي و خدمات بيشترين نرخ تورم مربوط به استان ايلام برابر با 43/9 و كمترين نرخ تورم مربوط به استان هرمزگان برابر با 25/4 مي باشد.

 

شاخص قيمت مصرف كننده به تفكيك استان- شهريور 1398.pdf

 

 


Powered by Tetis PORTAL