2 مهر 1397 14:20:44
برگزاري چهارمين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي و دومين گردهمايي با مسئولين و كارشناسان آموزشي و پژوهشي دستگاه¬هاي اجرايي استان در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

برگزاري چهارمين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي و دومين گردهمايي با مسئولين و كارشناسان آموزشي و پژوهشي دستگاه­هاي اجرايي استان در  در روز دوشنبه مورخ 2‏/7‏‏/97 راس ساعت 9 صبح در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  سمنان برگزار گرديد.

پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، سركار خانم ملك پور مدير محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري  ضمن خوش آمدگويي و آرزويي قبولي عزاداريها و عرض تسليت حادثه تروريستي اهواز به اعضا و مدعوين محترم، دستور كار جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

  • بحث و بررسي پيرامون اثربخشي دوره­هاي آموزشي
  •  ارائه نظرات كارشناسان براي تبيين الگوهاي ارزيابي

مدير مركز  در ادامه در خصوص اهميت نيروي انساني تأكيد كردند كه در صورت دانايي و توانمندي مي تواند سازمان را پويا ومنابع متنوع و فراواني را براي سازمان خود فراهم نمايد. با نگرش به اين فرضيه كه افراد دانش و مهارتهايي كه در دوره تحصيلات رسمي خود آموخته اند لزوماً نمي توانند تا پايان دوره خدمت كارآمد و اثربخش باشند بنابراين راهكار اصلي براي كارآمدي و اثربخشي، «آموزش منابع انساني » است.

آموزش همواره به عنوان وسيله اي مطمئن در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات مديريت مدنظر قرار مي گيرد و فقدان آن نيز يكي از مسائل اساسي و حاد هر سازمان را تشكيل داده و باعث ركود سازمان مي شود.

در واقع آموزش يك وظيفه اساسي در سازمان ها و يك فرآيند مداوم و هميشگي است كه كاركنان در هرسطحي از سطح سازمان اعم از مشاغل ساده يا مشاغل پيچيده )مدير يا زيردست( محتاج آموزش و يادگيري و كسب دانش و مهارتهاي جديد هستند و بايد همواره براي بهتر انجام دادن كار خود از هرنوع كه باشد روش ها و اطلاعات جديدي را كسب نمايند.

خانم ملك پور در ادامه تأكيد كردند كيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي بايد مد نظر كليه دستگاه ها باشد و تأكيد ما برگزاري دوره هاي آموزشي با كيفيت از نظر محتواي آموزشي و شيوه برگزاري براي كاركنان دولت در سطح استان مي باشد و دوره هاي آموزشي بايد بگونه­اي برگزار شود كه منجر به يادگيري و ارتقاء دانش ،ارتقاء مهارت و ارتقاي رفتار سازماني كه نشانگر مسئوليت و تعهد سازماني و يادگيري بايد در خدمت نظام اداري باشد.

در ادامه جلسه خانم رميار در تشريح دستورالعمل سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي رعايت موارد ذيل را لازم و ضروري دانستند:

فراهم نمودن بازخورد لازم و بهنگام در مورد يك برنامه آموزشي براي مديران و دست اندركاران آموزش

تهيه آمار و اطلاعات كمي و كيفي در مورد برنامه هاي اموزشي

سطح يك واكنش فراگيران: بيانگر ميزان رضايت فراگيران از برنامه هاي آموزشي كه براي تمام دوره هاي برگزارشده طي سال انجام شود.

 سطح دوم يادگيري: آن چيزي كه دوره درصدد دستيابي به آن بوده يادگرفته اند يا نه؟چه دانشي فراگرفته؟ چه مهارتي ايجاد شده؟ چه نگرشي تغيير يافته؟ كه اين سطح براي دوره هاي تخصصي گروهي انجام شود.

سطح سوم رفتار: دانش و مهارت تغيير محسوس و معنادار در رفتار شغلي ايجاد نموده است يا نه؟ اين سطح به سنجش ميزان تغييرات حاصله در رفتار شغلي مي پردازد. براي اين سطح  25٪ دوره هاي تخصصي گروهي مورد سنجش قرار بگيرد.

سطح چهارم نتايج: چه نفعي دستگاه از برنامه آموزشي اجرا شده برده است و نتايج آن بر روي عملكرد دستگاه چه بوده است؟ كه اين سطح براي دوره هاي كليدي مصوب كميته هاي آموزش دستگاه هاي اجرايي اجرا شود.

 

سپس آقاي آخوندي مسئول آموزش شركت برق منطقه اي استان در خصوص تجربيات موفق براي كيفي سازي آموزش موارد مفيدي را بيان داشتند.

در پايان پس از پرسش و پاسخ با مسئولين و كارشناسان آموزشي و پژوهشي دستگاه­هاي اجرايي استان جلسه راس ساعت 12 با ذكر صلوات خاتمه يافت.