2 تير 1397 15:6:2
جلسه هماهنگي در خصوص چگونگي ارائه درخواست بررسي مجدد و اعتراض ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان

جلسه رأس ساعت 00‏‏‏/09  صبح روز شنبه مورخ 2‏‏‏/4‏‏‏/1397 با تلاوتي چندازكلام خدا با رياست جناب آقاي تبيانيان معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با حضور همكاران سازمان و مسئولين (رابطين) ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در محل سالن جلسات فجر سازمان برگزار گرديد.

در ابتدا جناب آقاي تبيانيان ضمن خوشامد گويي توضيحاتي پيرامون چگونگي فرايند ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي استان كه توسط تيم تخصصي و بر اساس شيوه نامه و مستندات ارائه شده و ساير اطلاعات و گزارشات كارشناسي كه بررسي و امتيازدهي شده است ارائه نمودند.

درادامه اعلام داشتند براين اساس دستگاههاي اجرايي مي بايست مطابق زمانبندي تعين شده نسبت به ارائه مستندات مربوطه براي هريك از شاخص هاي عمومي و اختصاصي كه درخواست بررسي مجدد دارند اقدام نمايند .

همچنين اعلام داشتند با توجه به بخشنامه هاي سازمان اداري و استخدامي كشور ستاد جشنواره شهيد رجايي استان به رياست استاندار محترم و دبيري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تشكيل و نسبت به تعيين دستگاه هاي برتر و تيم كاري موثردر هريك از محورهاي شاخص هاي عمومي و اختصاصي اقدام و نتايج آن در جشنواره شهيد رجايي استان كه هم زمان با هفته دولت برگزار مي گردد به اطلاع مردم شريف استان و دستگاه هاي اجرايي خواهد رسيد.

در پايان جلسه با ذكر صلواتي برمحمد و آل محمد پايان يافت .