تاريخ بروزرساني :
1398/1/29 13:20:22
بازديد كميته نظارت شوراي فني استان سمنان از روند اجراي پروژه ها ي عمراني دستگاه هاي اجرايي

آخرين اخبار

جلسه هماهنگي ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه بررسي مسائل مرتبط با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

برگزاري جلسه هم انديشي تسريع در پروژه الكترونيكي نمودن خدمات شهرداري ها در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

برگزاري ششمين آزمون استخدامي فراگير (متمركز) دستگاه هاي اجرايي استان همزمان با سراسر كشور در سال 1397

Powered by Tetis PORTAL