تاريخ بروزرساني :
1399/11/6 8:28:3
پيشنهادات كارگروه ها براي جلسه مورخ 7بهمن 99

آخرين اخبار

برگزاري جلسه تعيين تكليف ساختمان جهاد كشاورزي وفرمانداري مهديشهر

بازديد معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان به همراه معاون محترم توسعه مديريت و منابع استانداري از روند برگزاري هشتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشوردر سال 99

هشتمين آزمون فراگير استخدام دستگاه هاي اجرايي با حضور 5522 نفر داوطلب در روزهاي پنج شنبه و جمعه 11و 12 دي ماه در 3 حوزه امتحاني دانشگاه سمنان ، دانشگاه صنعتي شاهرود و دانشگاه دامغان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي گردد.

برگزاري اولين دوره كانون ارزيابي شايستگي مديران در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان

Powered by Tetis PORTAL