تاريخ بروزرساني :
1397/10/26 12:15:45
بخشنامه احراز صلاحيت وبرنامه تربيت مدرسان دوره هاي آموزشي

آخرين اخبار

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن ويژه كارگزين ، كارشناسان و روساي امور اداري دستگاه هاي اجرايي استان

احراز پايينترين نرخ بيكاري استان سمنان در سطح كشور - پاييز 97

برگزاري جلسه اصلاح فرآيندها وكميته ارزيابي سازمان با حضور كارشناسان ومديران حوزه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني،هماهنگي برنامه وبودجه وامور اداري سازمان

برگزاري جلسه اصلاح فرآيندها وكميته ارزيابي سازمان با حضور كارشناسان ومديران حوزه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني،آمار واطلاعات واداري مالي سازمان

Powered by Tetis PORTAL