مدير مركز آموزش و پژوهش

فاطمه ملك پور

مدير مركز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان


اخبار و رويدادها
1397/11/30برگزاري دوره آموزشي مديريت تداركات از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/11/27برگزاري دوره آموزشي امنيت كاربري فناوري اطلاعات (آكفا)
1397/11/24برگزاري دوره آموزشي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، الزامات و ضرورت ها در استان سمنان
1397/11/18برگزاري دوره آموزشي طراحي ساختارهاي سازماني از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1397/11/16 برگزاري دومين نشست تخصصي توسعه فرهنگ سازماني با عنوان واكاوي و شناخت مباني ساختاري و رفتاري حاكم بر توسعه فرهنگ سازماني
1397/11/8برگزاري دوره آموزشي ابعاد حكمراني علوي و پاسخ گويي در اسلام از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/11/7برگزاري دوره آموزشي آشنايي با درآمد ها و انواع آن از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/11/7برگزاري نهمين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/11/7برگزاري جلسه بررسي الزامات و اهميت تاسيس سمن كارآفريني در منطقه در پارك علم و فناوري استان
1397/11/3برگزاري دوره آموزشي آشنايي با بودجه ريزي عملياتي از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/11/3برگزاري دوره توجيهي بدو خدمت كاركنان دستگاه هاي اجرايي در مركز آموزش وپژوهشهاي توسعه وآينده نگري استان نمايندگي شاهرود
1397/11/3برگزاري دومين گردهمايي مديران مراكز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استانها
1397/10/29برگزاري نشست تخصصي ارائه تجارب زيسته زنان مدير با موضوع مديريت شهري زنان ”
1397/10/27برگزاري هشتمين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي استان سمنان
1397/10/26برگزاري دوره آموزشي «برنامه ريزي در دستگاههاي دولتي( تمركز بر فرايندها)
1397/10/20برگزاري دوره آموزشي بهبود مديريتي انگيزش در كار
1397/10/16برگزاري دوره آموزشي ارتباط با محيط و ديگران با رويكرد ايجاد و پرورش محيط كار خلاق
1397/10/16برگزاري دوره آموزشي آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن ويژه كارگزين ، كارشناسان و روساي امور اداري دستگاه هاي اجرايي استان
1397/10/12برگزاري نشست تخصصي حقوق شهروندي وپژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/10/8برگزاري وبينار ارائه تجارب زيسته يك مدير راهبردي در حوزه زنان
1397/10/8برگزاري جلسه پيرامون طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي استان سمنان در كميته تخصصي صنعت،معدن و تجارت استان
1397/10/3برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه
1397/10/1حضور مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سمنان در وبينار چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي تخصصي مديران زن به منظور ارائه تجارب مديريتي در دستگاه هاي اجرايي
1397/10/1آئين تجليل از فرهنگيان و دانش آموزان پژوهشگر استان سمنان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد.
1397/9/29برگزاري همايش هفته ي پژوهش و فناوري در دانشگاه سمنان با حضور مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سركار خانم ملك پور
1397/9/25ششمين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي در مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نمايندگي شاهرود
1397/9/25برگزاري نوزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده كشور با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير علوم ومدير مركز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نكري سازمان
1397/9/21برگزاري دوره آموزش برنامه ريزي در دستگاههاي دولتي ( تمركز بر فرآيندها ) با حضور مديران كل و روساي دستگاه هاي اجرايي استان
1397/9/19برگزاري دوره آموزشي اصول و مباني آينده پژوهي بصورت وبيناري كنفرانس در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/9/19بازديدمدير محترم آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و مدير محترم حراست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از موسسه نيكان در شاهرود
1397/9/18پنجمين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي در مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نمايندگي شاهرود
1397/9/13حضور سركار خانم ملك پور مدير آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري دردومين وبينار نشست تخصصي ارائه تجارب زيسته زنان مدير در مركز آموزش مديريت دولتي سازمان اداري استخدامي كشور
1397/9/11برگزاري دوره آموزشي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ويژه حسابدار ، ذيحساب ، حسابرس و بازرسين كليه دستگاه هاي اجرايي استان
1397/9/8برگزاري آزمون «غير حضوري (غيرحضوري) راهنماي سفيران سلامت ( زيج مراقبتي » در سامانه آموزشي كاركنان دولت، مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/9/8برگزاري آزمون «غير حضوري (غيرحضوري)ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد » در سامانه آموزشي كاركنان دولت، مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/9/6برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور واصلاحات بعدي آن در نمايندگي مركز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري استان در شاهرود
1397/9/6 برگزاري دوره آموزشي سومين دوره آموزش هاي توجيهي بدو خدمت در مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/8/30برگزاري دوره آموزشي ميز خدمت با رويكرد ارتقاء حداكثري خدمات الكترونيكي براي تسريع تقاضاي ارباب رجوع ومشتركين آبفاي شهري
1397/8/29برگزاري دوره آموزشي اصول و آداب تشريفات در مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/8/28برگزاري دوره آموزشي مديريت اخلاق حرفه اي ويژه مديران در در مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/8/26حضور سركار خانم ملك پور مدير آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در اولين وبينار نشست تخصصي تجارب زيسته زنان مدير
1397/8/24برگزاري نشست تخصصي پيرامون اجرايي شدن دوره iهاي آموزشي مديران پايه و مياني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سمنان
1397/8/23برگزاري دوره آموزشي كليات پيشگيري از وقوع جرم در استان سمنان
1397/8/23برگزاري دوره آموزشي ايمني وبهداشت حرفه اي در كارگاه هاي ساختماني
1397/8/21برگزاري دوره آموزشي مديريت تفكر سيستمي با حضور مديران، معاونين و كليه روساي دستگاههاي اجرايي استان سمنان
1397/8/13برگزاري دوره آموزشي قانون تجارت با حضور حسابدار، ذيحساب، حسابرس و بازرس دستگاه¬هاي اجرايي استان سمنان
1397/8/12برگزاري دوره آموزشي امنيت كاربري فناوري اطلاعات
1397/8/12برگزاري سومين جلسه كارگروه آموزش و پژوهش و فناوري استان
1397/8/10برگزاري دوره آموزشي هدايت و رهبري سازمانها با حضور مديران، معاونين و روساي دستگاههاي اجرايي استان سمنان
1397/8/7برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري با حضور مديران، معاونين و كارشناسان محترم دستگاه¬هاي اجرايي استان سمنان
1397/8/6برگزاري كارگاه آموزشي برنامه اقتصادي واشتغالزايي روستايي استان سمنان ويژه بخشداران ودهياران وتسهيلگران 6آبان 97
1397/8/5برگزاري نشست چهارجانبه و جلسه آموزش به صورت وبينار از سوي مركز آپا دانشگاه سمنان با حضور مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/8/2برگزاري نشست تخصصي آسيب‌شناسي سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران با حضور ٨٠ نفر از مديران حوزه آموزش، توسعه منابع انساني و نوسازي و تحول اداري دستگاه‌هاي اجرايي و مديران آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري
1397/8/1 آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري 1
1397/7/26برگزاري دوره آموزشي تجزيه وتحليل تاخيرات در پروژه ها با حضور كارشناسان امور پيمان و رسيدگي، مالي و فني و مهندسي دستگاه هاي اجرايي استان سمنان
1397/7/18برگزاري دوره آموزشي قوانين و مقررات اموار دولتي (1) اموال منقول و غير منقول دولتي با حضور معاونين توسعه مديريت، ذيحسابان، رابطين سادا در دستگاههاي اجرايي و كارشناسان حقوقي
1397/7/18برگزاري دوره آموزشي قوانين و مقررات اموال دولتي (1) اموال منقول و غير منقول دولتي با حضور معاونين توسعه مديريت، ذيحسابان، رابطين سادا در دستگاه هاي اجرايي و كارشناسان حقوقي
1397/7/18برگزاري دوره آموزشي آشنايي با شرايط عمومي پيمان و مديريت قراردادها با حضور كارشناسان پيمان و رسيدگي، مالي و فني و مهندسي دستگاه ها
1397/7/17برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن با حضور مديران ، معاونين وكارشناسان بخش مالي و بودجه دستگاههاي اجرايي استان
1397/7/17كارگاه آموزشي «محيط زيست و دولت سبز» به مدت 4 ساعت در شاهرود برگزار شد
1397/7/16نشست مشترك رياست محترم سازمان ومدير محترم مركز آموزش وپژوهش سازمان با رييس محترم اتاق بازرگاني صنايع معادن وكشاورزي
1397/7/11دوره تجزيه و تحليل صورتهاي مالي به مدت 12 ساعت در شاهرود برگزار شد.
1397/7/10برگزاري كارگاه آموزشي محيط زيست و دولت سبز براي كليه شاغلين دستگاه هاي اجرايي در راستاي آشنايي و ارتقاي فرهنگ مديريت سبز در استان سمنان
1397/7/3برگزاري دوره آموزشي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي با حضور معاونين ذيحساب، روسا و كارشناسان مالي دستگاه هاي اجرايي استان
1397/7/2برگزاري دوره آموزشي مهندسي شبكه با حضور مديران، معاونين و كارشناسان فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرايي استان
1397/7/2برگزاري چهارمين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي و دومين گردهمايي با مسئولين و كارشناسان آموزشي و پژوهشي دستگاه¬هاي اجرايي استان در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/6/31پيام رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در پي حادثه تروريستي اهواز
1397/6/26اولين مرحله فراخوان طرح بهره‌گيري از نظرات خبرگان در بررسي مسائل مهم كشور در استان سمنان
1397/6/17119 طرح پژوهشي در سال ۹۷مورد بررسي قرار گرفت.
1397/6/15برگزاري كارگاه آموزشي حسابداري بخش عمومي و حسابداري پروژه با مشاركت اداره كل راه و شهرسازي استان هاي گلستان، مازندران، گيلان و اداره كل مسكن و شهرسازي سمنان و اداره كل راه و ترابري استان سمنان
1397/6/14برگزاري نخستين دوره آموزشي «سبك زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني با رويكرد طب سنتي» مورخ 14/06/1397از سوي آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1397/6/12برگزاري دوره ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد در شاهرود با نظارت مركز مديريت آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان
1397/6/5بررسي امكانات فني و كاربردي سيستم هاي مكانيزه آموزشي مراكز استاني در مركز مديريت دولتي اداري استخدامي كشور
1397/6/5مصاحبه با مدير مركز آموزش وپژوهشهاي توسعه وآينده نگري استان به مناسبت هفته دولت
1397/5/30برگزاري دوره آموزشي غيرحضوري «نقشه راه اصلاح نظام اداري» به مناسبت هفته دولت
1397/5/28برگزاري نخستين دوره «آموزش تخصصي CCNA Pack» سيسكو در مرداد ماه و شهريور ماه 1397 در استان سمنان
1397/5/27برگزاري كلاس آموزشي طرح جامع بازرگاني و خدمات(97/5/27 لغايت 97/6/31)
1397/5/25برگزاري دوره آموزشي «تشريح آيين نامه اجرايي تبصره 19 و دستور العمل ماده 27 قانون الحاق(2)» مورخ 25/05/1397
1397/5/24برگزاري دوره آموزشي با عنوان « آشنايي با اجراي سيستم هاي نوين سقف در ساختمان » با مشاركت سازمان نظام مهندسي ساختمان و نماينده انحصاري كمپاني BubbleDeck
1397/5/23برگزاري دوره آموزشي روش‌هاي تامين مالي نوآوري و برون سپاري در پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي
1397/5/16برگزاري كارگاه آسفالتهاي نوين حفاظتي توسط اداره كل راه و ترابري استان و با نظارت مر كز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در شاهرود.
1397/5/15برگزاري سومين جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي در مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1397/5/15برگزاري دوره آموزشي «خبرنويسي در روابط عمومي»
1397/5/14برگزاري دوره آموزشي نقشه راه اصلاح نظام اداري از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در نمايندگي شاهرود
1397/5/10برگزاري دوره آموزشي مصوب شوراي فني استان با عنوان « تبيين نتايج آزمايشگاهي گزارشات بتن » توسط كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني استان
1397/5/8برگزاري آزمون «غير حضوري پدافند غير عامل » در سامانه آموزشي كاركنان دولت
1397/5/8برگزاري دوره آموزشي «خلاقيت و حل مساله» مورخ 7 و 05/08/ 1397
1397/5/3برگزاري كارگاه آموزشي شغلي- تخصصي مديريت خدمات فاوا و ITIL برگزاري دوره آموزشي نقشه راه اصلاح نظام اداري از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در نمايندگي شاهرود
1397/5/3برگزاري جلسه كارشناسي تيم پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
1397/4/27برگزاري كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني استان با عنوان تبيين نكات بخشنامه انعقاد پيمان كارهاي ساختماني به روش سرجمع
1397/4/27برگزاري كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني استان با عنوان تبيين نكات بخشنامه انعقاد پيمان كارهاي ساختماني به روش سرجمع
1397/4/21برگزاري دوره سبك زندگي بر اساس آموزه هاي ديني با نظارت مركز آموزش و پژوهش هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در نمايندگي شاهرود
1397/4/12برگزاري دوره تخصصي نظام رسيدگي به تخلفات اداري از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در نمايندگي شاهرود
تعداد بازدید از سایت 213684 تعداد بازدید از صفحه 1314 تعداد بازدید امروز صفحه 1


Powered by Tetis PORTAL