آخرين اخبار

برگزاري يازدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و پنجاه و سومين ستاد اقتصاد مقاومتي استان با حضور رياست محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكي

برگزاري پنجاهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي وهشتمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي

برگزاري ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و چهل وهشتمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي درمهدي شهر

Powered by Tetis PORTAL