نادر مالكي

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و دبير شوراي برنامه ريزي


اخبار و رويدادها
1397/8/30جلسه كشت گلخانه اي رقبات
1397/8/5برگزاري جلسه بررسي كارشناسي ستاد اقتصاد مقاومتي استان
1397/8/1 برگزاري جلسه بررسي طرح و پروژه‌‌هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي شهرستان هاي استان براساس طرح مطالعات آمايش استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
1397/6/26برگزاري نهمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/26پيشنهادات كارگروههاي تخصصي قابل طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1397/07/01
1397/6/18برگزاري هشتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/6برگزاري هفتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/5/27دوره آموزشي روش‌هاي تامين مالي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1397/5/7چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و چهل و چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان برگزار شد
1397/4/2برگزاري سومين جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه چهل و سومين(2-97) جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان
1397/3/19پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي قابل طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 97/3/20
1397/3/5مصاحبه رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در حاشيه اولين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان در سال97
1397/3/5بر گزاري اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درسال 1397


     


    تعداد بازدید از سایت 168637 تعداد بازدید از صفحه 647 تعداد بازدید امروز صفحه 1


    Powered by Tetis PORTAL