تاريخ بروزرساني :
1398/1/29 13:20:22
بازديد كميته نظارت شوراي فني استان سمنان از روند اجراي پروژه ها ي عمراني دستگاه هاي اجرايي

آخرين اخبار

سال 1398 مبارك باد

جلسه آموزشي نحوه كار با نرم افزار پايگاه جامع آمار و اطلاعات استان(فرابر) – آخرين جلسه سال 1397

تورم بهمن ماه منتشر شد.

نرخ تورم خانوارهاي شهري وروستايي استان سمنان در ديماه 97 -سال پايه 1395

پايگاه جامع آمار و اطلاعات (فرابر)
سالنامه هاي آماري كشور
درگاه ملي آمار ايران
سازمان نقشه برداري
سيجاد
پژوهشكده آمار
انجمن آمار ايران
Powered by Tetis PORTAL