تاريخ بروزرساني :
1397/10/24 9:46:31
دهمين جلسه كارگروه پيمان وترويج ضوابط فني در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد.

آخرين اخبار

جلسه آموزشي نحوه كار با نرم افزار پايگاه جامع آمار و اطلاعات(فرابر) با موضوع بهداشت و درمان

احراز پايينترين نرخ بيكاري استان سمنان در سطح كشور - پاييز 97

برگزاري جلسه اصلاح فرآيندها وكميته ارزيابي سازمان با حضور كارشناسان ومديران حوزه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني،آمار واطلاعات واداري مالي سازمان

جلسه آموزشي نحوه كار با نرم افزار پايگاه جامع آمار و اطلاعات(فرابر) با موضوع آب و هوا و محيط زيست

پايگاه جامع آمار و اطلاعات (فرابر)
سالنامه هاي آماري كشور
درگاه ملي آمار ايران
سازمان نقشه برداري
سيجاد
پژوهشكده آمار
انجمن آمار ايران
Powered by Tetis PORTAL