تاريخ بروزرساني :
1398/1/6 7:36:20
اختصاص مجدد صد ميليارد ريال تنخواه/در اسرع وقت گزارش ميزان خسارات تهيه و ارسال شود+سند

آخرين اخبار

جلسه آموزشي نحوه كار با نرم افزار پايگاه جامع آمار و اطلاعات استان(فرابر) – آخرين جلسه سال 1397

تورم بهمن ماه منتشر شد.

نرخ تورم خانوارهاي شهري وروستايي استان سمنان در ديماه 97 -سال پايه 1395

گزارش 40 سالگي انقلاب- سري زماني شاخص هاي اقتصادي اجتماعي

پايگاه جامع آمار و اطلاعات (فرابر)
سالنامه هاي آماري كشور
درگاه ملي آمار ايران
سازمان نقشه برداري
سيجاد
پژوهشكده آمار
انجمن آمار ايران
Powered by Tetis PORTAL