تاريخ بروزرساني :
1398/1/29 13:20:22
بازديد كميته نظارت شوراي فني استان سمنان از روند اجراي پروژه ها ي عمراني دستگاه هاي اجرايي

آخرين اخبار

برگزاري جلسه بررسي موافقت نامه ها و اعتبارات تملك و دارئيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان در سازمان مديريت و برنامه ريزي

برگزاري جلسه هماهنگي و تعيين تكليف موضوعات مرتبط با ادارات كل راه و شهرسازي استان سمنان در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه ستاد بودجه استان در معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه شناسايي و ساماندهي كودكان باز مانده از تحصيل و كمك به نوآموزان پيش دبستاني خانواده هاي محروم در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

سازمان برنامه و بودجه كشور
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
نظارت 4
ساترا
سامانه مبادله موافقت هاي هزينه اي
مركز پايش محيط كسب و كار
سامانه نظارت پروژه هاي عمراني
Powered by Tetis PORTAL