تاريخ بروزرساني :
1397/10/26 12:15:45
بخشنامه احراز صلاحيت وبرنامه تربيت مدرسان دوره هاي آموزشي

آخرين اخبار

نهمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه وپنجاه ويكمين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور رياست محترم سازمان ، استاندار محترم ،معاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه ونمايندگان محترم ومديران دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد.

نشست تخصصي استفاده از فرصتهاي تعاوني روستايي استان در حوزه برنامه ريزي استان

برگزاري يكصدوسي ويكمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي

گردهمايي معاونين هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور جناب آقاي نوبهار

سازمان برنامه و بودجه كشور
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
نظارت 4
ساترا
سامانه مبادله موافقت هاي هزينه اي
مركز پايش محيط كسب و كار
سامانه نظارت پروژه هاي عمراني
Powered by Tetis PORTAL