تاريخ بروزرساني :
1397/9/22 13:21:7

آخرين اخبار

نشست خبري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان با اصحاب رسانه

افتتاح همزمان پروژه هاي زيربنايي واقتصادي استان با حضور رياست محترم جمهور در سمنان

توسعه مشاركت بخش عمومي با خصوصي وتعاوني در استان

نشست بررسي پروژه هاي عمراني دوره دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان با حضور دكتر احمدي رئيس ستاد سفر رياست جمهوري ورياست سازمان جناب آقاي مالكي ومديران استان در نهاد رياست جمهوري

سازمان برنامه و بودجه كشور
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
نظارت 4
ساترا
سامانه مبادله موافقت هاي هزينه اي
مركز پايش محيط كسب و كار
سامانه نظارت پروژه هاي عمراني
Powered by Tetis PORTAL