تاريخ بروزرساني :
1398/1/6 7:36:20
اختصاص مجدد صد ميليارد ريال تنخواه/در اسرع وقت گزارش ميزان خسارات تهيه و ارسال شود+سند

آخرين اخبار

برگزاري جلسه معاونت هماهنگي برنامه و بودجه پيرامون نظارت بر پروژه هاي تملك و دارئيهاي سرمايه اي و آخرين وضعيت اعتبارات و تخصيص هزينه اي و تملك

برگزاري جلسه معاونت هماهنگي برنامه و بودجه در خصوص وضعيت اعتبارات هزينه اي و تملك دارئيهاي سرمايه اي استان سمنان در سال 1397 و 1398

برگزاري جلسه واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش غير دولتي با حضور بانكها در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

برگزاري جلسه بررسي مشكلات مجتمع اداري مهديشهر در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

سازمان برنامه و بودجه كشور
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
نظارت 4
ساترا
سامانه مبادله موافقت هاي هزينه اي
مركز پايش محيط كسب و كار
سامانه نظارت پروژه هاي عمراني
Powered by Tetis PORTAL