نادر مالكي

رييس سازمان و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتياخبار و رويدادها
1397/11/25پيشنهادات كارگروه ها براي جلسه شوراي برنامه ريزي مورخ 28 بهمن98
1397/10/2برگزاري پنجاهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي وهشتمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
1397/9/26پيشنهادات كارگروه ها براي جلسه شوراي برنامه ريزي مورخ 97/10/2
1397/8/5برگزاري جلسه بررسي كارشناسي ستاد اقتصاد مقاومتي استان
1397/8/1 برگزاري جلسه بررسي طرح و پروژه‌‌هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي شهرستان هاي استان براساس طرح مطالعات آمايش استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
1397/6/26برگزاري نهمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/26پيشنهادات كارگروههاي تخصصي قابل طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1397/07/01
1397/6/25نقشه راه علوم زمين و معدن استان سمنان
1397/6/18برگزاري هشتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/6/17بهره وري
1397/6/11گزارش عملكرد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان
1397/6/6برگزاري هفتمين جلسه كارگروه آمايش ، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار استان
1397/5/27دوره آموزشي روش‌هاي تامين مالي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1397/5/23برگزاري دوره آموزشي روش‌هاي تامين مالي نوآوري و برون سپاري در پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي
1397/5/7چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و چهل و چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان برگزار شد
1397/4/2برگزاري سومين جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه چهل و سومين(2-97) جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان
1397/3/19پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي قابل طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 97/3/20
1397/3/5مصاحبه رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در حاشيه اولين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان در سال97
1397/3/5بر گزاري اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درسال 1397    تعداد بازدید از سایت 213697 تعداد بازدید از صفحه 291 تعداد بازدید امروز صفحه 1


    Powered by Tetis PORTAL