برگزاري جلسه هماهنگي وبررسي بسترهاي پياده سازي SDI در سطح استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
    1399/04/17

    جلسه هماهنگي وبررسي آخرين وضعيت فناوري وارتباطات مورد نياز بسترهاي پياده سازي SDI در سطح استان در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با حضور معاونت محترم آمار واطلاعات،مدير محترم اداري مالي وپشتيباني سازمان و مدير كل محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات استان به همراه كارشناسان حوزه در تاريخ1399/04/17در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد.

    Powered by Tetis PORTAL