برگزاري جلسه اي پيرامون هماهنگي و بررسي مسائل مرتبط با حوزه مديريت اداري، مالي و پشتيباني
    1398/02/24

    جلسه اي پيرامون هماهنگي و بررسي مسائل مرتبط با حوزه مديريت اداري، مالي و پشتيباني روز سه شنبه مورخ 24 ارديبهشت ماه 1398 در سالن جلسات فجر سازمان برگزار گرديد.