انتصاب جناب آقاي مظفر طاهري به سمت رابط هسته گزينش سازمان با حضور مدير محترم هسته گزينش سازمان برنامه وبودجه كشور و رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان
    1397/10/20

    جلسه رياست محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكي و مدير محترم هسته مركزي گزينش سازمان برنامه وبودجه كشور جناب آقاي سلماني علايي برگزار وطي حكمي جناب آقاي سيد مظفر طاهري مجددا به سمت رابط هسته مركزي گزينش سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان منصوب ، واز زحمات ايشان در سنوات گذشته تقدير به عمل آمد.