برگزاري دومين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي با حضور اعضاي شوراي اقامه نماز
    1399/05/13

    دومين جلسه شوراي اقامه نماز سازمان مديريت و برنامه ريزي با حضور اعضاي شوراي اقامه نماز در روز دوشنبه99/05/13تشكيل و پس از بيان خير مقدم توسط دبيرمحترم شورا و ارائه گزارش جناب آقاي فيض در رابطه با نتايج ارزيابي سال1398 ، ارائه گزارش نتايج ارزيابي سال 1399سازمان ، چگونگي تبليغ براي نماز و جلب مشاركت حداكثري همكاران،بررسي توافق نامه سال1399 ارسالي از سازمان برنامه و بودجه كشور و بحث و تبادل نظر در رابطه با نحوه رعايت دستور العملهاي بهداشتي در نماز خانه مباحثي مطرح و تصميماتي اتخاذ گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL