نشست جناب آقاي تبيانيان معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دكتر ميررضايي مدير كل محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات استان در خصوص توسعه دولت الكترونيك
    1397/09/12

    در اجراي سياست هاي دولت محترم تدبير و اميد در خصوص توسعه دولت الكترونيك و به منظور اجرايي شدن نقشه راه دولت الكترونيك جلسه اي با حضور جناب آقاي تبيانيان  معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دكتر ميررضايي مدير كل محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات استان و كارشناسان آن اداره كل در دفتر معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان در خصوص مركز داده استان برگزار گرديد.