برگزاري جلسه اصلاح فرآيندها وكميته ارزيابي سازمان با حضور كارشناسان ومديران حوزه هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني،هماهنگي برنامه وبودجه وامور اداري سازمان
    1397/10/12