مناقصه عمومي انجام خدمات پشتيباني، تنظيف و نگهداري ساختمانها، حراست و نگهباني، چاپ و تكثير و تايپ و ... در سال 1399
  1399/02/28

  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در نظر دارد امور خدمات پشتيباني، فضاي سبز، تنظيف و نگهداري ساختمانها، حراست و نگهباني، چاپ  و تكثير و تايپ و ... را طبق شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه از تاريخ 1399/03/01 لغايت 1400/02/31 به شركت هاي واجد شرايط كه داراي مجوز و تأييديه معتبر از اداره كار در زمينه هاي مربوطه مي باشند واگذار نمايد.

  شرايط مناقصه به شرح فايل پيوست مي باشد.

   

  آگهي مناقصه خدمات. 99.pdf

  Powered by Tetis PORTAL