جلسه اي به منظور بررسي شاخص هاي اصلاح فرآيند هاي ارائه خدمات و ارائه خدمات در ميز خدمت (الكترونيكي و حضوري) در محور توسعه دولت الكترونيك برگزار گرديد.
    1398/02/07

    جلسه اي به منظور بررسي و همفكري در خصوص  اطلاعات ارسالي توسط معاونت و مديريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي در شاخص هاي اصلاح فرآيند هاي ارائه خدمات و ارائه خدمات در ميز خدمت (الكترونيكي و حضوري) در محور توسعه دولت الكترونيك با حضور معاونان، مديران و نمايندگان هر واحد در روز شنبه مورخ 1398/02/07 برگزار گرديد. 

    width: 4520px; height: 2699px;

    Powered by Tetis PORTAL