برگزاري دوره آموزشي آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن ويژه كارگزين ، كارشناسان و روساي امور اداري دستگاه هاي اجرايي استان
  1397/10/16

  برگزاري دوره آموزشي "  آشنايي با طرح طبقه­بندي مشاغل، آئين­نامه­ ها و دستورالعمل­هاي اجرايي آن "ويژه كارگزين ، كارشناسان و روساي امور اداري دستگاه­هاي اجرايي استان  به مدت 34 ساعت  با تدريس آقاي حجت الله غلامي از اساتيد برجسته كشوري  به صورت كارگاهي  در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه  12‏/10‏‏‏/97 و  13‏/10‏‏/97  و   19‏/10‏/97  و  20‏/10‏/97 روزهاي چهارشنبه از ساعت 13 الي 19  روزهاي پنج شنبه از ساعت 8 الي 12  در محل سالن فجر  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان   براي 75 نفر فرا گير در حال برگزاري مي باشد.

  اين دور آموزشي كه با استقبال كارشنان ذيربط قرار گرفت به مباحث اساسي پيرامون طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل در قانون مديريت خدمات كشوري مورد تاكيد و عناوين بشرح ذيل مورد  بحث و بررسي شد.                                               

  -   طبقه بندي و انتصاب

  - ارزشيابي مشاغل

  -طبقه و رتبه شغلي

  - ضوابط و ارتقاي طبقه و رتبه شغلي

  -تجربه مربوط و غير مربوط

  - تجربه غير دولتي

  - مرجع تشخيص و تعيين وظايف ،مسئوليت ها و شرايط احراز مشاغل

  - انواع مشاغل

  - سطوع مديريتي

  -ضوابط انتصاب در مشاغل كارشناسي و پست هاي سرپرستي و مديريتي