برگزاري جلسه وبينار راهنمائي و تبيين شاخص هاي ارزيابي ميز خدمت
    1398/08/29

    با هماهنگي امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور و به منظور ايجاد هماهنگي و استانداردسازي شيوه و فرآيند ارزيابي ميزخدمت حضوري، الكترونيكي و تركيبي و رفع ابهامات احتمالي، همچنين راهنمايي و تبيين شاخص هاي ارزيابي ميزخدمت، جلسه وبيناري با حضور مديران مرتبط در حوزه ميزخدمت به همراه ارزيابان ميزخدمت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان ماه 1398 برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL