برگزاري جلسه آموزشي توجيهي سيستم مكانيزه محاسبه بهاي تمام شده
    1398/11/12

    جلسه اي به منظور آموزش سيستم مكانيزه محاسبه بهاي تمام شده با حضور جناب آقاي هراتيان مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و سركار خانم ملك پور مدير محترم مركز آموزش و پژوهش و توسعه آينده نگري سازمان و كارشناسان محترم اين مديريت ها و جناب آقاي حسيني و مهندس علي داغي از شركت تحليل گران در روز شنبه مورخ 12 بهمن ماه 1398 در سالن جلسات سازمان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL